Pouring antifreeze. Antifreeze liquid for washing car screen.